Travel Puls - rezerwacje
 

Regulamin świadczenia usług Fostertravel.pl Sp. z o.o. w ramach serwisu rezerwacje.wakacyjnyczas.pl

§1

Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Fostertravel.pl Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 15; 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000279954 , posiadającą NIP 5252399530, wysokość kapitału zakładowego 100 000 zł, reprezentowaną przez: Michała Kijewskiego-Wiceprezesa Zarządu oraz Przemysława Jackiewicza- Wiceprezesa Zarządu (dalej jako „Usługodawca”, „Spółka” lub Fostertravel.pl), adres elektroniczny: http://fostertravel.pl zwana dalej jako Fostertravel.pl.

Sposoby porozumiewania się użytkowników z Fostertravel.pl Sp. z o.o. są następujące:

a. Korespondencja pisemna na adres ul.Grzybowska 2 lok. 15; 00-131 Warszawa

b. Komunikacja telefoniczna pod numerem telefonu 801 00 31 21

c. Komunikacja via e-mail na adres rezerwacje@fostertravel.pl

§2

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach Serwisu drogą elektroniczną, a także do pozostałych form komunikacji, takich jak przykładowo fax, e-mail, lub inne formy kontaktu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Telefonicznej Fostertravel.pl.

2. Korzystając z Serwisu, akceptują Państwo treść niniejszego regulaminu. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
Serwis – system informatyczny funkcjonujący na stronie internetowej rezerwacje.wakacyjnyczas.pl, umożliwiający, przeglądanie ofert turystycznych, złożenie rezerwacji i dokonanie zakupu usług turystycznych oraz ubezpieczenia podróżnego.
Touroperator – Organizator wycieczki wystawiający ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, którą Fostertravel.pl zamieszcza w Serwisie.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - korzystająca z usług Serwisu rezerwacje.wakacyjnyczas.pl
Regulamin - niniejszy regulamin zamieszczony na stronie Serwisu pod adresem /regulamin/ którego utrwaloną treść można pobrać (tutaj)

§4

1. Do świadczonych usług objętym niniejszym regulaminem należą usługi związane z:
a) dokonaniem rezerwacji i zakupu usługi turystycznej.
b) dokonaniem rezerwacji i zakupu pozostałych usług oferowanych w Serwisie, w szczególności biletów na wybrany środek transportu, a także usług dodatkowych (ubezpieczenia, transfery, zamówienia specjalne).
2. Do usług dotyczących zawierania umów ubezpieczenia podróżnego będzie miał zastosowanie
Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia znajdujący się (tutaj)

§5

Fostertravel.pl dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu spełniało Państwa oczekiwania, jednak z przyczyn niezależnych od Fostertravel.pl, okolicznościom siły wyższej, którym Fostertravel.pl nie mógł przeciwdziałać możliwe jest wystąpienie przerw, braku możliwości połączenia z Serwisem oraz usterek natury informatycznej w ofercie.

§6

1. Prezentacje hoteli i innych placówek turystycznych publikowane w Serwisie tworzone są na podstawie informacji dostarczonych przez Touroperatorów ,a Fostertravel.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w zamieszczanych ofertach Touroperatorów były zgodne z prawdą. Fostertravel.pl jako agent pośredniczący jedynie w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych w imieniu i na rzecz Touroperatora nie ponosi odpowiedzialności za aktualność opisów, zdjęć, lokalizacji na mapie przestrzennej ani treści zawartych w ofertach Touroperatorów, prezentowanych w Serwisie.

2. Dokonując rezerwacji w celu zakupu jakiejkolwiek usługi turystycznej oświadczają Państwo, że zapoznali się i zaakceptowali warunki uczestnictwa danego Touroperatora.

§7

1. Fostertravel.pl zastrzega, iż prezentowane propozycje wyjazdów turystycznych Touroperatorów mogą zostać wzbogacane w ramach Serwisu o elementy udostępniane przez podmioty trzecie, zwłaszcza w zakresie podania informacji dotyczącej:
a) dokładniejszego opisu hotelu
b) dodatkowych zdjęć
c) opinii osób trzecich zamieszczonych zgodnie z regulaminem zamieszczania opinii (forum)
d) mapkę z położeniem hotelu, a w przypadku wycieczek objazdowych mapkę trasy podróży
e) prognozy pogody.

Dodatkowe informacje mają jedynie uszczegółowić i wzbogacić opis danej usługi, jednakże nie stanowią one elementu oferty Touroperatora ,a Fostertravel.pl nie ponosi za przedmiotowe treści odpowiedzialności.

3. Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczone przez użytkowników Serwisu w miejscach służących wyrażaniu opinii i zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia.

§8

1. Prezentowane na stronach internetowych Fostertravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do negocjacji ofert z Touroperatorami. Z uwagi, iż Fostertravel.pl nie jest stroną jakichkolwiek zobowiązań zawieranych z Użytkownikiem wszelkie zastrzeżenia, co do niezgodności oferty Touroperatora ze stanem rzeczywistym użytkownik może wnosić jedynie do Touroperatora. Powyższe nie dotyczy ofert ubezpieczeń podróżnych, które stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Prezentowane w Serwisie ceny wycieczek fakultatywnych lub innych usług fakultatywnych ujętych w opisie usługi turystycznej są podawane według ostatnich informacji w tym zakresie uzyskanych od Touroperatora i w każdym czasie mogą ulec zmianie. Za ewentualne zmiany odpowiedzialność ponosi Touroperator.

§9

Rezerwacji i zakupu usługi turystycznej można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu mocodawcy na podstawie ważnego pełnomocnictwa. Jakiekolwiek inne dokonanie rezerwacji, w szczególności z podaniem nieprawdziwych danych lub bez ważnego pełnomocnictwa, jest całkowicie zabronione.

§10

Rezerwacji i zakupu usługi turystycznej można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu mocodawcy na podstawie ważnego pełnomocnictwa. Jakiekolwiek inne dokonanie rezerwacji, w szczególności z podaniem nieprawdziwych danych lub bez ważnego pełnomocnictwa, jest całkowicie zabronione.

§11

1. Dokonując zakupu wycieczkiusługi turystycznej, klienci zobowiązani są posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, takie jak paszport, dowód osobisty (EU) promesy wizowe, wizy lub inne dokumenty wymagane przez kraje, do których klienci się udają, a także spełniać inne wymogi niezbędne do pobytu w tych krajach.

2. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w pkt.1, Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§12

1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do Serwisu będą przetwarzane przez Fostertravel.pl w zbiorze danych osobowych o nazwie „FosterTravel.pl - wyjazdy turystyczne” wpisanym w rejestrze zbiorów danych osobowych nr zgłoszenia 003882/2009 nr księgi 088124, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.), a także w zbiorze danych osobowych Touroperatora.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w zakresie świadczonych usług przez Fostertravel.pl

3. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych po zrealizowaniu wszelkich usług przez Fostertravel.pl i/lub Touroperatorów, Fostertravel.pl takie żądanie uwzględni o ile nie będzie mieć zastosowania obowiązek dalszego przetwarzania takich danych w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

4. Wypełniając formularz rejestracyjny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej w ustpkt.2 zakresie.

5. W przypadku zaznaczenia dalszych zgód w procesie rejestracyjnym, mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

§13

Ceny przedstawione przez Fostertravel.pl są cenami detalicznymi brutto i nie są wyższe od cen przedstawionych przez Touroperatorów. Fostertravel.pl nie pobiera dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu korzystania z Serwisu.

§14

1. Cena wycieczki podana w Serwisie obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki, w szczególności:
a.) opłatę za zakwaterowanie,
b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
f.) inne zgodne z opisem wycieczki.
g.) podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

2. Fostertravel.pl przypomina o możliwości wykupienia fakultatywnego ubezpieczenia podróżnego w Serwisie.

§15

Jeżeli po dokonaniu rezerwacji Touroperator zmieni lub wycofa zarezerwowaną ofertę, Państwa rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku ponoszenia żadnych kosztów. Każdy z Touroperatorów w oparciu o obowiązujące u niego warunki uczestnictwa ma możliwość zmiany, bądź wycofania zaplanowanej wycieczki. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje fakt, iż Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje Touroperatorów w tym przedmiocie.

§16

1. Cena usługi turystycznej może ulec zmianie, co może być spowodowane zmianą ceny paliwa lub zmianą dziennego kursu waluty obcej w sytuacji, gdy cena wycieczki wyrażona była w różnych walutach, a także w przypadkach opisanych w warunkach uczestnictwa Touroperatora. W związku z tym Fostertravel.pl nie może gwarantować ceny usługi aż do momentu zapłaty za usługę.

2. Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen wynikających z ograniczonej liczby miejsc dostępnych w promocyjnych cenach oraz z polityki sprzedażowej Touroperatorów,

§17

Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek usterek systemu informatycznego w Serwisie zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa usługi turystycznej.

§18

1. Rezerwacja wysłana poprzez portal rezerwacje.wakacyjnyczas.pl nie jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Dostępność miejsc każdorazowo musi zostać potwierdzona przez konsultanta Fostertravel.pl.


2. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji wysłane przez konsultanta Fostertravel.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, Użytkownik otrzyma do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem usługi turystycznej, w szczególności umowę oraz warunki uczestnictwa. Poprzez kliknęcia w przyciski AKCEPTUJ i POTWIERDZAM Użytkownik dokonuje zawarcia umowy z Touroperatorem oświadczenie usług turystycznych lub innych usług objętych rezerwacją i zobowiązuje się do zapłaty wskazanej w umowie ceny. Dokumenty nie wymagają składania jakichkolwiek dodatkowych podpisów.

3. Integralną częścią umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte na stronie internetowej Touroperatora oraz warunki uczestnictwa i warunki ubezpieczenia.

§19

W zależności od konkretnego Touroperatora i czasu pozostałego do wylotu, istnieje możliwość płatności całkowitej lub w dwóch ratach (zaliczka i dopłata do całości)

§20

Fostertravel.pl dopuszcza następujące formy płatności:
a) Przelew bankowy
b) Wpłata gotówkowa
c) Płatność kartą kredytową akceptowaną przez terminal używany przez Fostertravel.pl
d) Płatność kartą kredytową online
e) Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe np. Transferuj.pl
f) Przekaz pocztowy – dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy okres od dnia potwierdzenia rezerwacji do dnia rozpoczęcia wycieczki jest dłuższy niż 30 dni.

§21

1. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na rachunek wskazany w oświadczeniu albo na rachunek bankowy Fostertravel.pl lub inny wskazany w oświadczeniu.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl, zgodnie z regulaminem tej platformy płatniczej.

§22

1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty związane z zakupami usług turystycznych oraz innych usług w ramach Serwisu, będą przesyłane do Użytkowników w utrwalonej formie elektronicznej, gotowe do wydruku na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
2. W przypadku zakupu usług turystycznych w biurach Fostertravel.pl wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą wręczane klientowi osobiście.
3. W przypadku zakupu usług turystycznych poprzez infolinię Fostertravel.pl wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą przesyłane klientowi na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rozmowy z konsultantem Fostertravel.pl lub adres pocztowy w przypadku żądania tego przez klienta.

§23

W uzasadnionych wypadkach istnieje także możliwość odbioru osobistego dokumentów, a także odbioru na lotnisku przed wylotem na stanowisku odpraw Touroperatora w terminie ustalonym przez Touroperatora

§24

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób i zakres, w jakim wyjazd został zrealizowany przez Touroperatorów, a także za zmiany wynikłe w miejscu pobytu. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do Touroperatora. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane merytorycznie przez Touroperatora.

§25

Zmiana, bądź anulowanie rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest według warunków uczestnictwa określonych przez Touroperatora.

§26

Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji, bądź anulacje, dokonywane po zawarciu umowy, mogą wiązać się z wystąpieniem kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Touroperatora.

§27

W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian, bądź anulacji rezerwacji należy w formie pisemnej upoważnić Fostertravel.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia dodatkowych kosztów. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia dodatkowych kosztów, zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§28

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Touroperatora.

§29

1. Do 24 godzin przed wylotem są Państwo zobowiązani skontaktować się z Fostertravel.pl w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

§30

1. Fostertravel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki, na podstawie otrzymanego komunikatu od Touroperatora.

§31

1. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Fostertravel.pl należy składać na adres spółki tj. ul. Grzybowska 2 lok. 15; 00-131 Warszawa.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Reklamującego tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Reklamującym) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§32

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

§33

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fostertravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według obowiązujących przepisów.

§34

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Fostertravel.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Fostertravel.pl, w szczególności odwołania wyjazdu przez Touroperatora, strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

§35

1. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz ,że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw (przez Fostertravel.pl) zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

2. Fostertravel.pl ma prawo usunięcia jakichkolwiek wpisów Użytkowników, które w ocenie Fostertravel.pl stanowią naruszenie obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad współżycia społecznego jak i netetykiety.

§36

Korzystając z usług świadczonych przez Fostertravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe, i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

§37

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis Uużytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

§38

Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fostertravel.pl, nie krótszym jednak niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Użytkowników jak i zawarte wzajemne zobowiązania przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane wedle dotychczasowych postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

§39

Wszelkie ewentualne spory związane z działaniem Fostertravel.pl będą rozstrzygane polubownie. W razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Użytkownik będący konsu-mentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statuto-wych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nastę-pującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

○ https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
○ http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
○ http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
○ http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
○ https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

powered by fostertravel.pl
0